Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 12-II     Bepalen strooibeeld centrifugaal strooien (Lely)

fig. 13-II      Strooikleed aan centrifugaalstrooier (Amazone)

Ook moet de strooier altijd op dezelfde hoogte boven de grond zijn. Het is daarvoor gewenst de hefinrichting op een bepaalde hoogte vast te zetten. Daar poedervormige meststoffen gemakkelijk aan de doseerinrichting en aan het strooimechanisme koeken is een herhaalde controle hierop nodig. Aankoeken beinvloedt namelijk zowel de hoeveelheid als de verdeling. Het verdient bij poedervormige meststoffen aanbeveling een strooikleed (schort) te gebruiken, fig. 13. Het is niet gewenst bij korrelvormige meststoffen een roerder te gebruiken. Deze geeft dan aanleiding tot stofvorming.
Daar er nauwkeurig moet worden gestrooid is het nodig goed op slijtage te letten en versleten onderdelen tijdig te vervangen.

§ 3 bijzondere typen kunstmeststrooiers

 

machines voor het toedienen van vloeibare meststoffen

De belangstelling voor het in vloeibare vorm toedienen van stikstofmeststoffen heeft enkele firma's ertoe gebracht een paar machines hiervoor in Nederland in te zetten. Deze werktuigen, fig. 14, bestaan uit een tank, die volgens keuringseisen een druk van 30 ato moet kunnen verdragen. In de tank bevindt zich voor ca. 80% vloeibare ammoniak onder een druk, die van de temperatuur afhangt, maar ongeveer 12 ato is.

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina