Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 17-IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast het doseersysteem met een trillende goot komen ook andere voor, namelijk die met een elevator, met een V-vormige of met een vlakke band. Deze worden verderop nader beschreven. Het kenmerkende voor een regelpoter voor zandgrond is het discusvormige wiel.

bouw en werking van enige doseersystemen

Men kan de systemen onderscheiden in die met een: trilgoot;
elevator;
V-vormige transportband:
vlakke transportband.
De trilgoot is al bij de regelpoter voor zandgrond be-schreven, zodat wij daarheen verwijzen. Bij de typen met elevator is de voorraadbak in dwarsdoorsnede V-vormig, fig. 16. Langs de schuin geplaatste
voor- of achterwand is een elevator met rubber bakjes aangebracht. De elevator loopt over twee buiten de voorraadbak gemonteerde rollen. De elevatorband komt door een met langharige borstels afgesloten opening onder in de voorraadbak. Het deel van de voorraadbak waar de elevator door loopt is door een regelbare schuif van de rest van de bak gescheiden. Hierdoor kan de laag bollen waar de elevator doorgaat zo dun mogelijk worden gehouden. Dit om beschadiging van de bollen in de voorraadbak tegen te gaan. De elevator neemt de bollen mee naar boven, daar vallen zij uit de elevator-bakjes in de pootpijp. De bovenste elevatorrol wordt via kettingen of V-snaren door het loopwiel aangedreven. Men kan de pootafstand veranderen door de overbren-ging te wijzigen.
Bij de machines met een V-vormige band-transporteur, fig. 17 draait de band in de rijrichting. De voorraadbak is naast de band aangebracht; hij loopt naar beneden wigvormig toe. Onderin de naar de band gekeerde zijkant is een sleufvormige opening aangebracht. De grootte hiervan kan met een verstelbare klep worden veranderd. De schuddende bodem van de voorraadbak helt in de richting van de band en is van een opstaande rand voorzien, die belet, dat de bollen op de band rollen. Vlak achter de rand bestaat de bodem uit twee op en neer bewegende metalen strippen, die als lichters fungeren. Bij het omhoogbewegen werken de strippen de erop liggende bollen over de rand op de transportband. Direct daarna zakken de strippen weer en komt er een nieuwe rij bollen op te liggen. Op het moment, dat de laatste bol op de transportband het eind van de voorraadbak passeert, worden de strippen weer door een nok omhoog bewogen en wordt er een nieuwe rij bollen op de transportband gedeponeerd. Dit is bereikt doordat de omtrek van de schijf van de transporteur gelijk is aan de lengte van de strippen. Het lichten van de strippen is met de bandsnelheid ge-synchroniseerd. De transportband wordt via een varia-bele V-snaar overbrenging door het loopwiel aangedreven. Men kan de pootafstand laten variëren door de overbrenging en de stand van de regelklep te veranderen.
De vlakke transportband wordt toegepast bij een pootmachine voor ruggenteelt. Bij deze machine wordt de bodem van de voorraadbak gevormd door een vlakke band zonder eind. Deze beweegt in de rijrichting en wordt via een kettingoverbrenging door de loopwielen aangedreven. De afgifte is regelbaar door een verstelbare schuif bij de voorraadbak.

§ 7 plantmachines

Onder planten wordt verstaan het op een groeiplaats zetten van bewortelde planten of stekken. Het met de hand planten is vermoeiend en tijdrovend. Bovendien moet het planten snel worden gedaan. Het is dan ook logisch, dat er veel plantmachines in gebruik zijn ge-

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina